وبلاگ حقوقی داد

حقوقی

نمونه سوال کلیات حقوق

1-    آیا قراردادهای خصوصی افراد نافذ است یا خیر ؟با ذکر مثال و بصورت مشروح توضیح فرمایید.

بهترین وسیله استقرار عدالت کدام است و نقش قضات در این رابطه چیست ؟باذکر مثال بصورت مشروح پاسخ فرمایید

1-    استناد به روح قانون یعنی چه ؟ و چه زمانی انجام می گردد بصورت مشروح توضیح فرمایید .

2-    حقوق عمومی را با حقوق خصوصی مقایسه فرمایید .

3-    حقوق دارای دو جنبه (مالی و غیر مالی) چیست ؟ بصورت مشروح توضیح فرمایید .

4-    حق مالکیت را با حق عینی مقایسه فرمایید .

5-    حبس مطلق را با وقف و بیع مقایسه فرمایید .

6-    قوانین امری شکلی است یا ماهوی؟توضیح فرمایید .

7-    انواع قوانین عادی را بنویسید و نحوه نظارت شورای نگهبان بر آنها را بیان فرمایید .

آیا مقررات و نظامات کشور از جهت قدرت و اعتبار یکسان می باشند یا خیر؟ توضیح فرمایید

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئولیت مدنی را با اجرای مستقیم قاعده حقوقی مقایسه فرمایید .

2-معیار ماهوی و معیار سازمانی در تشخیص حقوق عمومی را بنویسید   

1-    تصویب نامه ، آئین نامه و نظام نامه و قانون را مقایسه و مراحل وضع قانون را نام ببرید .

2-    دیوان عالی کشور چه نقشی در هماهنگی آراء قضایی دارد ؟

3-    حقوق فردی از قوانین شکلی است یا ماهری ؟ امری است یا تکمیلی ؟ مختصراً توضیح فرمایید .

4-    حق انتفاع و حق ارتفاق حق مالی است یا غیر مالی ؟ بصورت مشروح بیان فرمایید .

اتلاف و تسبیب را مقایسه فرمایید                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------              ۱- قواعد آمره استقرار نظم عادلانه هدف است یا هدف قواعد تکمیلی؟ با ذکر مثال بیان فرمایید .

2-    در موارد ابهام ، نقص و یا اجمال قانون وظیفه قاضی چیست ؟

3-    آیا دولت اقداماتی که مربوط به حق حاکمیت نیست را خودش عهده دار است یا خیر؟توضیح فرمایید .

4-    آیا مجلس می تواند قانون گذاری را به شخص یا نهاد دیگری واگذار کند، چرا ؟بصورت مشروح پاسخ فرمایید .

5-    نظارت بر مقررات مصوب دولت چگونه است ؟

6-    آیین نامه ، تصویب نامه ، نظام نامه و بخشنامه را مقایسه فرمائید .

7-    اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگرمساعدتر بحال مرتکب باشد در صورتی که بموجب قانون سابق حکم قطعی صادر شده باشد وظیفه قاضی چیست ؟

8-    دعوی کیفری و حقوقی را مقایسه فرمایید ؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-     اسناد از حیث طرز تنظیم تابع چه مقرراتی هستند و ضمانت اجرایی آن چیست ؟

۲-قاعده حقوقی چیست؟ و چه ارتباطی با قانون دارد ؟ 

-۳-  مراحل ایجاد قانون را بنویسید؟ و تاریخ لازم الاجرا شدن قانون را با ذکر مثال تشریح فرمایید .

4- قانون را با مصوبات قوه مجریه مقایسه فرمایید.

5- آیا مجمع تشخیص مصلحت جزءقوه مقننه است یا خیر ؟

6- حدود وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری را بیان فرمایید .

             7- عرف را با قانون مقایسه و اقسام آنرا بنویسید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-     البنیه علی المدعی (بر مدعی است که ادعای خود را به اثبات برساند) در امور حقوقی و جزایی چگونه است ؟

در صورتی که قانون راجع به قضیه حقوقی یا جزایی مطروحه در دادگاه بیانی نداشته باشد وظیفه قاضی چیست

 

1-     جهات قانونی شروع تعقیب قانونی در دادسرا(امورکیفری) را نام برده، مختصراً  توضیح فرمایید .

2-     صدور قرار تأمین مناسب در دادسرا یعنی چه ؟ بصورت مشروح توضیح فرمایید .

3-     شورای حل اختلاف را با دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور مقایسه فرمایید .

4-     سند عادی و رسمی را با اقرار خارج از دادگاه و اقرار قضایی مقایسه فرمایید ؟

درصورتی که شما بعنوان کارشناس منتخب دادگاه (در امور حسابداری ) معین شده باشید، عواقب کارشناسی شما چیست ؟ و اعتبار نظریه شما تا حدی است و در چه اموری بایستی دقت نمائید

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت ۱۶:۸ بعد از ظهر  توسط محمود گنج بخشhttp://www.ses.ac.ir/page.p  |